DOPRAVA ZDARMA pro objednávky nad 1 399Kč

Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

Obchodní podmínky kolagendrink.cz platí pro nákup v internetovém obchodě www.kolagendrink.cz. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.kolagendrink.cz je HOA, s.r.o., Dovalovo 619, Liptovský Hrádok 033 01 zapsaná v OR okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka 62256 / L, IČO: 47 723 475, DIČ: 2024082467, IČ DPH : SK2024082467.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami kolagendrink.cz zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami kolagendrink.cz zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Kontrolní úřad:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1 
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

 

 1. Definice

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

Spotřebitel (kupující) - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky - smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

 

 1. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Spotřebitel si objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.kolagendrink.cz. 

Spotřebitel objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím E-SHOP-u, a to podle pokynů uvedených v tomto E-SHOP-e.

Nákup zboží v E-SHOP-e není podmíněn registrací.

V případě, že se spotřebitel registruje, bude mít přístup ke svému účtu, jehož prostřednictvím se bude při nákupech hlásit v E-SHOP-e. Při každém dalším nákupu se spotřebitel už neregistruje, stačí, aby se pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásil ke svému účtu v E-SHOP-e.

Popis zboží, jeho vlastnosti, dostupnost na skladě a jeho cena jsou uvedeny v E-SHOP-e u jednotlivých produktů.

Pokud je u zboží uvedeno, že je "skladem", zboží bude dodáno kupujícímu v souladu s dodacími podmínkami, které jsou uvedeny v bodě 4 a 9 všeobecných obchodních podmínek. 

Zboží, při kterém je uvedeno, že je objednané, "objednané", je zboží, které je na cestě k prodávajícímu od výrobce a bude kupujícímu odesláno okamžitě, jak ho prodávající přijme. V tomto případě je doba na dodání zboží kupujícímu maximálně 30 dní, avšak obvykle je to kolem 5 dní.

Nákup zboží se skládá ze čtyř kroků:
 1. Nákupní košík
 2. Platba a doprava
 3. Informace o Vás
 4. Dokončení objednávky

 

Po stisknutí tlačítka "DO KOŠÍKU" při konkrétním zboží se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku spotřebitele. Spotřebitel může během vytváření objednávky do nákupního košíku kdykoliv nahlédnout a zkontrolovat si obsah objednávky.

Po stisknutí tlačítka "POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE" si spotřebitel zvolí způsob dopravy (přepravujeme pouze společností DPD) a způsob platby za zboží, podle možností, které prodávající nabízí.

K cenám za jednotlivé zboží se připočte cena za dopravu a platbu (např. při dobírce to je 39 Kč (DPD).

Stisknutím tlačítka "POKRAČOVAT" Vám ESHOP nabídne možnost přihlásit se, pokud jste registrovaný, nebo můžete pokračovat bez registrace s možností zakliknutí políčka "chci se registrovat".

Objednávku potvrdíte stisknutím tlačítka "ODESLAT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ PLATBY". Následně dostanete automaticky prováděny oznámení o přijetí objednávky.

Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

Jako doklad o koupi zboží prodávající zasílá fakturu v elektronické formě (slouží zároveň jako záruční a dodací list) ve formátu PDF na e-mailovou adresu kupujícího. Elektronická faktura představuje plnohodnotnou náhradu písemně vyhotovené faktury a splňuje všechny její náležitosti. Fakturu zasíláme e-mailem v příloze. Pokud jste od nás neobdrželi elektronickou fakturu, kontaktujte nás prosím.

 

 1. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 Prodávající se zavazuje dodat:

 1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů a v případě výrazné změny ceny zboží.
 2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Prodávající neodpovídá za:

 1. Opožděné dodání zboží zaviněné přepravcem.
 2. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
 3. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
 4. Výběr zboží kupujícím. Pokud po převzetí zásilky kupující zjistí, že zboží neodpovídá jeho představám. Takové zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci.

 

 1. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující se zavazuje:

 1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit prodávajícímu (dodavateli).
 2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu HOA, s.r.o., Dovalovo 619, Liptovský Hrádok 033 01 nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

 V souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží.

Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek Příloha č. 1 k Všeobecným obchodním podmínkám. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby za zboží před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

V případě pokud:

 • se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže
 • se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit
 • se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny
 • se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit
Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky, prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupení zboží. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Formulář pro reklamaci zboží tvoří přílohu č. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek Příloha č. 2 k Všeobecným obchodním podmínkám.

 

Alternativní způsob řešení sporů

Pokud se spotřebitel domnívá, že byla porušena jeho práva, nebo není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavili jeho reklamaci, má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu emailem na adrese info@kolagendrink.cz. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporu. Spotřebitel může návrh podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sb. Na podání návrhu může využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů. Seznam subjektů alternativního řešení sporů najdete na stránce http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov a další informace jsou na stránce https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovensku obchodní inspekci je ars@soi.sk nebo adr@soi.sk. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout (např. pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur; pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně). Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V internetovém obchodě www.kolagendrink.cz může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

Platba kartou online - nakupování u nás je opravdu jednoduché. Díky rozvoji internetového bankovnictví se celý platební proces zkrátil na minimum. Platba kartou online prostřednictvím platební brány GoPay umožňuje zaplatit prostřednictvím platební karty přímo na náš účet během několika sekund. Díky tomu se doručení vaší objednávky urychlí. Za platbu kartou online není účtován žádný dodatečný poplatek.

Google Pay - Google Pay spojuje všechny způsoby plateb přes Google. Více o Google Pay zde.

Dobírka - peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi, nebo na poště. Kupující může uhradit platbu za dobírku v hotovosti, nebo v případě doručení kurýrem i platební kartou.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, prodávající se zavazuje neprodleně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu.

Internetový obchod www.kolagendrink.cz dodává své produkty prostřednictvím:

Kurýr společnosti DPD - zásilka Vám bude doručena do tří pracovních dnů po podání zásilky. Zásilku podáváme k odeslání obvykle v den přijetí objednávky, pokud to je do 10:00 hod do obědu, v ojedinělých případech na druhý pracovní den od přijetí objednávky. Zákazník by se měl v době doručení zdržovat na adrese, kterou uvedl v objednávce. V případě, že Vás nezastihne kurýr na dodací adrese, bude Vás telefonicky kontaktovat a dohodne se s Vámi na dalším postupu.

Packeta - 80% zásilek dorazí již do druhého dne. Dobu doručení negarantujeme, ale uděláme maximum pro to, abychom vaši zásilku doručili co nejdříve.

Cena dopravy pro ČR (Kč):

Přepravce Do ČR
stiahnuť (1) 125 Kč
logo Packeta 99 Kč

Při nákupu nad 1399 Kč je doprava zdarma.

V případě dobírky se účtuje 39 Kč (DPD) a 20 Kč (Packeta).

 1. CENY

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně DPH a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Více informací zde.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v slovenském nebo českém jazyce. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 1.1.2021.

 

Příloha č. 1 k Všeobecným obchodním podmínkám / Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam

Formulář pro odstoupení od smlouvy / Formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy / vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Zaslat na adresu / Zaslať na adresu: HOA, s.r.o., Dovalovo   619,  Liptovský Hrádok   033 01, SR

 

Číslo objednávky:.............................................................................................................

 

Datum / Dátum objednávky:...........................................................................................................

 

Jméno spotřebitele / Meno spotrebiteľa:............................................................................................................

 

Adresa spotřebitele / spotrebiteľa:..........................................................................................................

 

E-mailová adresa:..............................................................................................................

 

Tel.:..............................................................................................................................

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží / Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

...........................................................................................................................................

 

Důvod odstoupení od smlouvy, pokud nám to chcete říct / Dôvod odstúpenia od zmluvy, pokiaľ nám to chcete povedať:

 

............................................................................................................................................

  

Platbu vrátit / vrátiť na účet:............................................................................................................

 

 Datum: .........................................................

 

Podpis spotřebitele / spotrebiteľa: ...................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě / iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

Príloha č. 2 k Všeobecným obchodným podmienkam

Formulár pre reklamáciu

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy  / vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Zaslať na adresu: HOA, s.r.o., Dovalovo   619,  Liptovský Hrádok   033 0, SR

 

Číslo objednávky:.............................................................................................................

 

Datum / Dátum objednávky:............................................................................................................

 

Meno spotřebitele / spotrebiteľa:.............................................................................................................

 

E-mailová adresa:..............................................................................................................

 

Tel.:...............................................................................................................................

 

Adresa spotřebitele  / spotrebiteľa:.............................................................................................................

 

Platbu vrátit  /vrátiť na účet:.............................................................................................................

 

Reklamuji toto zboží / Reklamujem tento tovar:

 

Název / Názov produktu:......................................................................................................................

 

Množství / Množstvo:...............................................................................................................................

 

Důvod reklamace (např. Doručen nesprávný produkt, nekompletní objednávka, poškozený produkt ....) / Dôvod reklamácie (napr. doručený nesprávny produkt, nekompletná objednávka, poškodený produkt....):

 

....................................................................................................................................................

 

Popis chyby a jiné detaily / Popis chyby a iné detaily:

 

....................................................................................................................................................

 

 Datum / Dátum: .........................................................

 

Podpis spotřebitele / spotrebiteľa: ...................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě / iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)